Realizace    Projekty    Umčo    O nás    Blog    Kontakt

MarkDatabáze


Martin Chlanda a Artur Magrot
místo: Přerov
studie: 04/2014

Pro lepší pochopení současnosti, je nutné znát minulost a její odkazy zachovat pro další generace. To je pravidlo, které je v dnešní společnosti již dostatečně ukotvené a respektované. Je ovšem důležité nebát se k historii vyjádřit, otisknout se do ní, najít pro ni místo v dnešním světě. Vytvořit pomyslný most mezi minulostí a současností, po kterém lze chodit tam a zpět a navštěvovat oba časem rozdělené světy. V naší práci klademe důraz na zakonzervování původních základů, vytvořením svrchní vrstvy pro zajištění dostatečně spolehlivé ochrany. Zpracování bylo nutné navrhnout tak, aby výsledek byl výtvarně silný a atraktivní pro rozmanité spektrum návštěvníků, srozumitelný odborné i širší veřejnosti. Chceme vytvořit prostor, kde se sejdou potřeby a názory minulosti i současnosti, místo otevřené aktivitám a potřebám dnešního životního stylu.

Po zvážení těchto aspektů jsme se rozhodli pro vytvoření asfaltové vrstvy přikrývky, která jednak napomáhá k ochraně základů kostela (pod přikrývkou), zároveň plní i účel „platformy“ (hřiště) otevřené každodenním aktivitám (na přikrývce). Platforma je ve tvaru původních základů kostela sv. Marka a odkazuje tak na skutečnost jeho existence na tomto místě. Návrh „paměťové schránky“ se zabývá výhradně řešením půdorysu kostela sv. Marka, neboť tato stavba je pro území a historický odkaz místa stěžejní. Zdůrazněním původních dispozic této sakrální stavby si klademe za cíl přilákat zájem veřejnosti o celé prostranství. Základy bývalé školy jednoty Bratrské jsou dnes již z části zastavěny a navrhujeme je dále stavebně nezpracovávat.

Zvoleným materiálem pro realizaci projektu je kombinace asfaltu a kameniva. Důvodem jsou fyzikální vlastnosti asfaltu (plasticita) i to, že jej lze vnímat jako jakési „synonymum“ (zhmotnění/fyzickou obdobu) paměti. Vynálezy používající tento materiál jako je fotografie nebo gramofonová deska jsou bezprostředně spjaty s uchováním informací. Součástí našeho záměru je postupné přidávání „stop“ plynoucích z používání prostoru v současnosti a v budoucnosti. Mohou to být například rýhy od koleček skateboardu, zapuštěné nebo otištěné kovové předměty v rozehřátém asfaltu, nebo třeba jen dětské kresby křídou.

Podloží zpracovávaného území je díky zakrytým pozůstatkům kostela z části tvrdé (kamenné základy) a z části měkké (štěrkopísek a hlína). Jelikož je asfalt plastický a tvárný materiál, po jeho položení si materiál sedne a zkopíruje původní dispozice kostela. Lze to připodobnit tomu, položíme-li deku na spícího člověka a pak vidíme (stylizovaně) jeho obrysy.